Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

Betlehemi Szt. József Perjelség

Amikor a közösség egyházjogilag is megalakult 1997- ben, a Szt. József Premontrei Társulat nevet viselte. 2001-ben vettük fel a Betlehemi Szt. József perjelség nevet. Mi saját magunkat Betlehemi Szt. József Perjelség premontrei nővérei néven emlegetjük. Szt. József Premontrei Társulata a jövő premontrei kanonisszáinak az első alapítása az Egyesült Államokban. A kaliforniai Orange megye Szent Mihály Apátsága alapított bennünket, ehhez tartozunk. Ebben az időben az első öt „alapító” nővér az apátság mellett egy belvárosi házban élte a közös életet, amelynek keretében naponta vettek részt szentmisén és a zsolozsmán valamint az apátság tagjai által tartott oktatásokon.


Nővérek közössége, 2008

1998 júniusában a fehér rendi habitus felöltése és a szerzetesi nevek felvétele után Mary Augustine anyát elöljárónak nevezték ki. A közösség első öt nővére elkezdte a noviciátus kánoni évét a buffaloi domonkos nővérek között Eugene Hayes orange-i apát támogatásával. 1999 késő júliusában, miután a nővérek a kánoni évet befejezték, visszatértek az apátságba. Mary Augustine anya augusztus 6-án tette le első fogadalmát. A következő hónapban az apát Európába küldte a nővéreket, hogy elmélyítsék hivatásukat. Szeptembertől november elejéig hét premontrei nővérközösséget, több apátságot, más női szerzetesközösségeket és a római Generalíciát látogattak meg. 1999 nyarán tudomást szereztünk egy 476 holdas ingatlanról, amely a hegyekben fekszik a kaliforniai Tehachapy mellett, kb. 120 mérföldre az apátságtól. 1999 kora novemberében az első öt nővér egy plébánián volt mintegy egy órányi távolságra az apátságtól. Megkezdődött az új jelentkezők fogadása. A konvent egy ideiglenes lakással és egy magánkápolnával gondoskodott a nővérekről, amíg az új rendház és kápolna el nem készült.

2000 késő májusában a nővérek, szám szerint heten, Tehachapyba költöztek. 2000 végére a közösség már tíz tagot számlált, 2009 tavaszára számuk húszra emelkedett: 13 fogadalmas nővér, négy novícia, egy jelölt, egy donata és egy donata- jelölt. A nővérek jelenlegi kolostora és kápolnája az egykori felújított tanyaházból és néhány raktárépületből áll. A közösség fő célja az egyházi és rendi jóváhagyás megszerzésével a premontrei kanonisszák önálló házává váljék. Jóllehet jelenlegi körülményeink nem felelnek meg a monasztikus ideálnak, lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk a lehető legjobban megközelíteni és megélni szent alapítónk, Norbert szellemiségét és karizmáját. Szt. Ágoston Reguláját és a Premontrei Kanonisszák Szabályzatát követve nagy hangsúlyt helyezünk az evangéliumi tanácsok megtartására, a „stabilitas loci” fogadalmára és a folyamatos megtérésre.

Hivatásunk középpontjában elsősorban a szentmiseáldozat ünnepélyes tisztelete áll. A Szent Zsolozsmának mind a hét kánoni óráját közösen végezzük a kórusban. Mindezt az Egyház latin nyelvű és gregorián örökségét büszkén felvállalva tesszük. A közös imádság mellett jelen van életünkben a napi magánimádság is, a szentségimádással és a lelki olvasmánnyal együtt, a bűnbánat és engesztelés szellemének buzgó szem előtt tartásával. Különösen is igyekszünk követni azokat a gyakorlatokat, amelyek kifejezik mély odaadásunkat a vita apostolica iránt, s amelyek a premontrei karizma öt alapkövét jelentik, mint pl. a bűnbánati káptalan s a Szűzanya tisztelete. Alapítónkat követve, akit a pápák az Egyház hű fiának neveztek, mi is boldogan követjük Anyaszentegyházunk, a Tanítóhivatal, és szeretett Szentatyánk, XVI. Benedek pápa tanításait. Nővéreink lelki gondozását ezen felül orange-i rendtársaink látják el, néha pedig más közösségek tagjai is.

A vendégszeretet premontrei karizmáját kifejezendô szeretettel látjuk mindazokat, akik szeretnének részt venni a szentmiséken és a zsolozsmán. Bethánia névre keresztelt vendégházunk azok számára kínál lehetőséget, akik egy éjszakát vagy esetleg hosszabb időt szeretnének körünkben eltölteni. Ők a vendégek elől el nem zárt területeket sétára is használhatják. Az Egyesült Államoknak szinte az egész területéről érkeznek hozzánk látogatók, olyannyira, hogy most már több ifjúsági csoport „Kérdés- Felelet” bizottságát is fogadtuk, hogy életformánk ezáltal is jobban megismerhetővé váljon. A premontrei hagyományokhoz hozzátartozik az önellátás és a kétkezi munka is. Van egy kis ajándékboltunk, ahol különleges élelmiszerek és természetgyógyászati termékek mellett irodaszereket, miseruhákat, rózsafüzéreket, horgolt keresztelési takarókat árusítunk, melyeket a nővérek saját kézzel készítenek, valamint vallásos könyveket és más kegytárgyakat is. Mezőgazdasági tevékenységet is folytatunk: csirkéket nevelünk (a tojásokat vagy eladjuk, vagy pedig a nővérek és a vendégek szükségleteire használjuk fel), teheneket és kecskéket tartunk. 2009-ben felállított üvegházunk segítségével szeretnénk a hegyek közötti hosszú telek hatásait kivédeni azáltal, hogy zöldségeket és gyümölcsöket termelünk saját használatra vagy éppen lekvárként eladásra. Méhecskéinknek segítendő, levendulát ültettünk a kolostor területe körül. A méz egyike boltunk legnépszerűbb termékeinek. Gyorsan bővülő tejüzemünk kormányzati jóváhagyás birtokában kész a további terjeszkedésre: megkezdhetjük annak a majdnem húsz különféle sajtnak eladását, amelyet saját teheneink és kecskéink tejéből állítunk elő.

Halandó voltunkból fakadóan eredményeink szükségszerűen lehatároltak, mégis Isten segítségével reméljük, hogy a maga idejében közösségünk minden aspektusa eljut a kiteljesedésre.

Oldal elejére