Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

ČESKÁ REPUBLIKA - DOKSANY

Počiatky kláštora v Doksanoch sa datujú do roku 1144, kedy bol založený kňažnou Gertrúdou ako sesterský kláštor Strahovského kláštora v Prahe. Jeho história bola podobná ako u mnohých iných kláštorov: boli obdobia rozkvetu i úpadku, bohatstva aj chudoby, vojen, povodní a požiarov.

Rehoľný život tu bol bez prerušenia až do r. 1782, kedy bol kláštor zrušený nariadením cisára Jozefa II. v tom čase mala komunita 49 sestier. Krátky čas kláštor slúžil ako vojenská nemocnica a nakoniec bol predaný šľachtickému rodu Aehrenthals, ktorý ho prestaval na zámok. Severné krídlo slúžilo ako stajne a kravín. Tieto úpravy spolu s postupným úpadkom počas komunistického režimu viedli k úplnej devastácii. Kostol a fara zostali pod správou premonštrátov zo Strahova, s krátkou prestávkou, počas komunizmu.

Prvý pokus obnoviť kontemplatívny život premonštrátskych sestier bol uskutočnený na začiatku 20. storočia. Niekoľko dievčat začalo svoju formáciu v kláštore Zwierzyniec v Krakove, v Poľsku, ale po ich návrate sa ukázalo, že nie je možné začať regulárny kláštorný život, z dôvodov daných Cirkvou a štátnou správou. Toto bol dôvod, prečo vznikla Kongregácia sestier premonštrátok na Svatom Kopečku (1902), ktorá sa začala venovať apoštolskej práci. Ale túžba po prísnejšom kontemplatívnom živote nezmizla zo sŕdc sestier.

Pád komunistického režimu v roku 1989 priniesol slobodu Cirkvi. A tak myšlienka obnoviť kontemplatívny život samohla krok za krokomstať realitou. Starobylý kláštor v Doksanoch, ktorý napriek všetkým devastáciám ešte stál, bol vybraný ako sídlo pre prvé sestry. V roku 1997 strahovský kláštor kúpil severnú časť bývalého kláštora od štátu a plány na jeho rekonštrukciu sa začali. Otec opá tMichael Pojezdný požiadal kanóniu v Krakove, aby poslali sestry, ktoré by obnovili svoj bývalý materinec (kláštor v Krakove bol založený v roku 1164 z Doksan).
Štyri sestry (dve z Poľska a dve z Českej republiky), začali svoj komunitný život 31.1.1998, provizórne v budove fary. Rekonštrukcia časti kláštora sa začala v roku 1998. v roku 2002 sa dokončila práca na jednom krídle a v januári 2003 sa komunita do neho presunula. Do roku 2007 boli závislým domom konventu v Krakove.


Kostol Narodenia Panny Márie

Náš prepošt

KANÓNIA NARODENIA PANNY MÁRIE
V roku 2007 sa komunita sestier v Doksanoch stala právne nezávislá. Dňa 9.3.2007 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme, vydala dekrét o autonómii; konvent bol potvrdený generálnym opátom Thomasom Handgrätingerom ako nezávislá kanónia sestier pod jurisdikciu rádu. P. Michael J. Pojezdný, opát Strahovskej kanónie bol vymenovaný za otca-opáta novej kanónie - v súlade s prianím sestier a po stáročia dlhou tradíciou kláštora v Doksanoch. Prvá volebná kapitula sa konala dňa 14.6. 2007 – pod vedením generálneho opáta - Thomasa Handgrätingera a otca-opáta Michaela. Sestra Alberta Chrobak bola zvolená za predstavenú na dobu 12 rokov podľa súčasných Konštitúcií regulárnych kanonisiek premonstrátského rádu. Ako vrchol všetkých požehnaných udalostí bol dňa 1.10.2008 p.Adrian Pavel Zemek zo Strahova menovaný za prepošta kanónie. Jeho povinnosťou je zabezpečiť sestrám kanónie pastoračnú starostlivosť v spolupráci s predstavenou a môže hlasovať aj na generálnej kapitule Rádu ako zástupca ich kanónie.

V tomto roku si pripomíname významné osobnosti českej histórie – Sv. Anežku Českú, ktorý strávila časť svojho detstva v Doksanoch - 12.11. 2009 to bude 20 rokov ako ju pápež Ján Pavol II. kanonizoval. Ona - ako patrónka celého národa - stála na začiatku pádu komunizmu v roku 1989. Niekoľko dní sa sestry tešili z prítomnosti jej vzácnych ostatkov v ich kláštore.

Už uplynulo 11 rokov od obnovenia súčasnej kanónie Narodenia Panny Márie. Bežný život sestier spočíval v práci na rekonštrukcii kláštornej budovy, postupnom formovaní spoločného života, vrátane pravidiel kontemplatívneho kláštora, vo formácii nových sestier, usporiadaní materiálneho zabezpečenia komunity, v nepretržitej formácii sestier. Komunita sa pozrela späť na minulé roky a pustila sa do nového obdobia svojej existencie s novou rozhodnosťou – obohatené doterajšími skúsenosťami, ale aj krehkejšie a zraniteľnejšie, s nádejou do budúcnosti, ale rovnako s realistickým pohľadom na minulosť.
Takže chcú pokračovať vo svojom spôsobe života: vyrábajú liturgické rúcha, pestujú liečivé rastliny a vyrábajú z nich čaje a likéry. Starajú sa o kostol a prijímajú hostí, ktorí u nich chcú stráviť nejaký čas vmodlitbe a v tichu. Na tento účel boli zrekonštruované v severnom krídle konventu nové miestnosti. Majú tiež niekoľko žien, ktoré sú s nimi úzko spojené ako terciárky ich kanónie. Zúčastňujú sa na liturgickom živote a pomáhajú im rôznymi spôsobmi podľa svojich možností. Apoštolát modlitby a obety je zameraný hlavne na duchovnú podporu bratov premonštrátov a to jednak zo strahovskej kanónie, ale tiež ďalších kanónií. Sú rady, že sa môžu modliť za ľudí, ktorí ich žiadajú o modlitbu na príhovor svätého Norberta - a tu treba spomenúť modlitbu za ženy v požehnanom stave a manželské páry túžiace po dieťatku. Zakladateľ sa stal posledným útočiskom mnohých manželských párov a matiek. Mnoho dobrodincov, s ktorými udržiavajú pravidelný kontakt - patrí do ich duchovnej rodiny. Kanónia by sa nemohla rozvíjať bez ich duchovnej a materiálnej pomoci. Sestry si uvedomujú, že stále sú pred nimi náročné úlohy, na ktorých chcú pracovať podľa svojich síl, ale najmä s Božou pomocou. Veria, že Pán, ktorý ich viedol v minulých rokoch sa rovnako postará o svoje dielo v budúcnosti a privedie ku konečnému cieľu, to čo On sám začal.


Kláštor

Práca v záhrade pri bylinkách ert

Web: www.klasterdoksany.cz

Na začiatok