Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

KONGREGÁCIA SESTIER PREMONŠTRÁToK ZO SVATÉHO KOPEČKA - GENERALÁT TRANAVA

Život Kongregácie sestier premonštrátok, založenej v roku 1902 p. Vojtěchom Frejkom, O. Praem zo strahovskej kanónie, dnes, po páde komunizmu v roku 1989, prosperuje v dvoch provinciách: česko -moravskej provincii, smaterským domom na Svatom Kopečku u Olomouca a v slovenskej provincii, s materským domom vo Vrbovom. Sídlo generalátu Kongregácie je v Trnave na Slovensku.

V novembri 2006 sa konala generálna kapitula Kongregácie a bolo zvolené nové vedenie Kongregácie. Generálnou predstavenou je M. Hermana Lalíková amá 5 radkýň. V tomistomroku boli provinciálne kapituly v oboch provinciách. Kongregácia má tiež nového asistenta - otca Norberta Vehovského, O.Praem. zo Strahovskej kanónie, ktorý je kompetentným poradcom pre radu Kongregácie. P. Vehovský sa tiež zúčastňuje zasadnutí generálnej rady.

vedenie Kongregácie tiež zodpovedá za štyri komisie:

  • Komisia pre spiritualitu Rádu a Kongregácie
  • Komisia pre históriu Rádu a Kongregácie
  • Komisia pre liturgiu
  • Komisia pre prácu s Písmom svätým.

Tiež bolo schválené počas generálnej kapituly Ratio institutionis - formačný program pre našu Kongregáciu. Sestry z oboch provincií sa zoznamujú s týmto dokumentomprostredníctvomstretnutí počasmesačných duchovných obnov.

Permanentná formácia predstavených sa koná dvakrát ročne a má pripravený program.

Jedna sestra z generálnej rady je zodpovedná za prácu v pastorácii povolaní a každá provincia má svoj tím. Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce s laikmi pre našu budúcnosť. Pre rady oboch provincií bolo stretnutie o spolupráci s laikmi. Obidve provincie pracujú smladými ľuďmi a laikmi a budujú sa duchovné centrá. Veľa ľudí má záujem o niekoľkodňový pobyt v kláštore s možnosťou duchovnej obnovy. Vedenie Kongregácie pripravilo nové vydanie Konštitúcií.

V komunitách oboch provincií sa kladie dôraz na komunitný život, liturgickú modlitbu a adoráciu.
Náš apoštolský život sa uskutočňuje v katechéze v školách a univerzitách, v oblasti sociálnej práce, v charite, v seminári a na biskupských úradoch. Tri sestry zo slovenskej provincie začali misiu v Rusku vo Volgograde v septembri 2007.

V súčasnosti máme 119 sestier v rôznych domoch oboch provincií s vekovým priemerom 57 rokov.

Posolstvo z generálnej kapituly:

"Uprostred dnešného sveta, ktorého kultúra je poznačená dychtivosťou po pôžitku, chceme žiť svoje zasvätenie v radikálnom obrátení srdca. Radosť objavená v Pánovi, nás urobí schopnými odpovedať na výzvy dnešných čias a ukazovať, dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista. "


Stretnutie predstavených

Návšteva p. Augustína Ullmanna, O. Praem

 

 

 

Na začiatok